Photo Credits

Photo: Arno Keinonen (Arno’s zero energy house in East Sooke)
Photo: Stephen Hindrichs (EV Extravaganza)
Photo: Alan Dolan (Oystercatcher at Whiffin Spit)
Photo: Alan Dolan (Sooke Green New Deal Town Hall)
Photo: Alan Dolan (French Beach)
Photo: Keith Rimstad (Site C info meeting)